FB TW GG PIN NWS
Gülzar-ı Musiki

Gülzar-ı Musiki

Yazar :
Yayıncı : MAYA AKADEMİ
Yayın tarihi :
ISBN : 6054515042
Sayfa sayısı : 266 sayfa
Kategori : Edebiyat » İnceleme

Konusu

Gülzâr-ı Mûsikî isimli bu eser II.Abdülmahid dönemi Maarif Nezâreti Celîlesi (günümüzde Milli Eğitim Ba-kanlığı) evrak kalemi mümeyyiz-i sânisi (ikinci kâtibi) Hasan Tahsîn ta-rafından hazırlanmış; ilk baskısı 1322(1904)’de yapılmıştır. Elinizdeki eser 1323(1905)’de yapılan ikinci baskısına ait bir çeviridir.

Orijinal baskısı 353 sahife olan bu eser dönemin Osmanlı padişahı II.Abdülhamid’e hilafet ve saltanatına övgü ve duâ ile başlamaktadır. Duâ’ya müteakip girişte yer alan “ifade-i Mahsûsa” dan sonra üç ana başlıkta toplanmıştır.

Eserin müellifince, güfteler bölümü dışında kalan ve nazari bilgilerin ve-rildiği diğer bölümlerden “Musiki Usulları Hakkında Birkaç Söz” başlığı altında usuller, usullerin vuruluş şe-killeri ve darblar konusunda bilgi ve-rilmiş: şematize edilerek küçükten büyüğe doğru yapıları anlatılmıştır.

Yazarı kimdir?